Mariáš App Apk For PC Windows 10 8 7 Download


Mariáš 1.27 For Pc / Laptop / Dekstop Windows Basic Information


 • Rating : 4.7
 • Vote : 1,312
 • Keyword : Mariáš
 • Package Name : xiix.eu.licitak
 • Last Version : 1.27
 • Update On : 2018-03-16
 • Size : 4.6 MB
 • Downloud Count : 50,000 - 100,000

Bylo nebylo, někdy v minulém století po pádukomančů v této zemi, jsem se z rodné vísky dostal na studia vPraze. Zanedlouho jsem se seznámil s Fanoušem a posléze i jehokamarádem Jaroušem. Tito mě zasvětili do tajů licitovaného mariášea já shledal tuto hru jako velmi zábavnou a později i výdělečnou.Postupem času jsem z nezkušeného zelenáče vyrostl v celkemschopného karbaníka.

Mari App Apk For PC Windows 10 8 7 Download
Mari App Apk For PC Windows 10 8 7 Download

Download by size:Handphone Tablet Desktop (Original Size)

Paralelně s tímto jsem se učil i programovat a nejednou ve mněvzklíčila myšlenka přetavit své mariášnické umění do počítačovépodoby. No k realizaci nikdy nedošlo a až nyní s nástupem chytrýchplacek jsem se tohoto úkolu zhostil.

Počítačoví spoluhráči nejsou tak dobří jako ti skuteční, ale nadruhou stranu mají výbornou paměť. Pokud shledáte výrazně špatnouhru od Fanouše nebo Jarouše, tak mi tuto můžete zaslat mailem (vdetailu hry z menu zvolit Poslat k vyhodnocení).

Hraní licitovaného nebo voleného mariáše lze přepnout vnastavení.

Na začátku každé hry se náhodně stanovuje úroveň risku pro Jaroušei Fanouše od 1 do 3. 1 znamená opatrný hráč, 3 znamená riskujícíhráč. Risk se uplatňuje při licitaci a flekování. Meze risku lzezměnit v nastavení. Hra s opatrnými hráči může být pro někohonudnější, pak doporučuji nastavení 2 – 3 nebo rovnou 3 – 3.

Více se dozvíte přímo ve hře – tlačítko INFO.

Ve zkratce některá pravidla:
– desítku a eso lze odhodit do talonu jen u betla a durchu
– hlášenou sedmu lze odhodit až jako poslední kartu
– při dvou sedmách je desítka hned pod esem
– hlášená sedma nesmí do talonu
– vylicitovanou obyčejnou sedmu lze zahodit
– sedma bez fleků nebo jen s flekem na hru se nehraje
– stovka se sčítá
– flekuje se max. do flek-re-tutti-boty

Pokud se Vám hra zasekne, použijte prosím tlačítko zavináče vnastavení k odeslání záznamu poslední hry.

Komunita ke hře:https://plus.google.com/u/0/communities/101545744933648287306

Hrací karty PIATNIK byly použity s laskavým svolením společnostiWiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne -www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der WienerSpielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht -www.piatnik.com.It was not sometime inthe last century, after the fall of the Comanche in this country,I’ve got a native village to study in Prague. Soon I was introducedto Fanous and later his friend Jarouš. They introduced me to thesecrets licitovaného Marriages and I found this game veryentertaining and later employment. Over time it grew from aninexperienced rookie in total capable gambler.

In parallel with this, I also learned to program and oftengerminated in me the idea to transform his art mariášnické in thecomputer. Well, the realization has never been and until now, withthe advent of smart pancake I’ve done this.

Computer teammates are not as good as the real ones, but on theother hand, have an excellent memory. If you find a bad gamesignificantly since Fanous or Jarouš, so that I can send email (indetail from the game menu, choose Send to evaluate).

Playing licitovaného or elected Marriages can be changed in thesettings.

At the beginning of each game randomly determines the level of riskfor Jarouš and Fanous 1 to 3 1 represents a cautious player, 3means risking player. Risk is involved in the negotiation andflekování. Risk limits can be changed in the settings. Playing withcautious players can be boring for someone, then I recommendsetting 2-3 or equal to 3 to 3

Learn more in the game – the INFO button.

In short, some rules:
– ten and ace can throw into Talon just outside BethlehemDurch
– reported seven can throw up the last card
– when two dozen sedmách is just below the ace
– Seven reported not to Talon
– vylicitovanou seven ordinary can throw
– Seven without spots or just a spot on the game plays
– adds up to a hundred
– flekuje max. In stain-re-tutti-shoes

If you like the game hangs, please use the at sign in setting tosend a record of the last game.

Community Game:https://plus.google.com/u/0/communities/101545744933648287306

Playing cards were used PIATNIK courtesy of WienerSpielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne -www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der WienerSpielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht -www.piatnik.com.

How to Install Mariáš on a PC Windows?

Since Mariáš is basically designed for android platform, it is essential to install BlueStacks Emulator on Windows based PC to make this app run perfecly.

 1.  Download Bluestack Installer and Install it.
 2. After the BlueStack Android Emulator is installed, open the the browser that avaliable on menu. And type https://appforpcwindows.download Also you can directly click this link Mariáš App Apk For PC Windows 10 8 7 Download for your browser. Alternative way, Just download Mariáš 1.27by following  Download Mariáš 1.27
 3. Open the Mariáš that you finished download before and double click the Mariáš app, and you will able to use Mariáš App For your PC Windows 10, 8 or 7.

PC requirements for running Mariáš App On Dekstop/Laptop

To start using Mariáš for PC + BlueStacks emulator functionality can only maintain on PC (under Windows Vista, XP, 7, 8 and 10 versions) under certain conditions. The appliance must have a good and authentic graphics card, along with minimum 2GB RAM.

How does the Mariáš App/Apk work on PC?

The app Mariáš works in the same manner as it is applicable on other devices; especially driven on android and iOs platforms. However, BlueStacks becomes necessary for proper functioning of this utility application.